Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
7. - 9. februára 2018

Kontakty

Organizačný výbor


doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.
e-mail: jaroslav.seminsky@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2348

doc. Ing. Michal Balog, CSc.
e-mail: michal.balog@tuke.sk
Tel: +421 55 602 6317

Ing. Stella Hrehová, PhD.
e-mail: stella.hrehova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 6426

PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
e-mail: alena.vagaska@tuke.sk
Tel: +421 55 602 6421

PaedDr. Jana Mižáková, PhD.
e-mail: jana.mizakova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 6397

Adresa


Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
SjF Technickej univerzity v Košiciach
Park Komenského 8
042 00 Košice

Ústav riadenia výroby
FVT Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove
Bayerova 1
080 01 Prešov

artep@tuke.sk

https://www.tuke.sk/artep

Bankové spojenie

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710

Platba do 31. 12. 2017

Bankové spojenie (Bank): Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava,
Číslo účtu (Account number ): SK10 8180 0000 0070 0015 1468, SWIFT(BIC) address: SPSRSKBA,
Meno účtu (Account name): Fakulta výrobných technológií, Bayerova 1, Prešov, SR
Variabilný symbol (Variable symbol): 106401, Konštantný symbol (Constant symbol): 0308, Poznámka (Note): Meno účastníka je povinné (Name of participant)

Platba po 1. 1. 2018

Bankové spojenie (Bank): Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava,
Číslo účtu (Account number ): SK77 8180 0000 0070 0008 1877, SWIFT(BIC) address: SPSRSKBA Meno účtu (Account name): Fakulta výrobných technológií, Bayerova 1, Prešov, SR
Variabilný symbol (Variable symbol): 106401, Konštantný symbol (Constant symbol) : 0308, Poznámka (Note): Meno účastníka je povinné (Name of participant)